* കുന്നത്തൂര്‍ പാടി തിരുവപ്പന മഹോത്സവം 17.12.2016 മുതല്‍ 16 01.2017 * * * Thiruvappana Mahotsavam from 17.12.2016 to 16 .01.2017


Enter Name


Enter Address
Select Vazhipads and Click on Add to Vazhipad Cart

Sl.

Description

Rs

Number

1 THIRUVAPPANA 20.00
2 OOTUM VELLATTAM 50.00
3 PATTAM KODUMUDI CHARTHAL 25.00
4 KARIMKALASAM 15.00
5 VELLATTAM 10.00
6 MOOLAM PETTA BHAGAVATHI 10.00
7 PAYAMKUTTI 05.00
8 CHOROONU 50.00
9 THULABHARAM 50.00
10 ROOPANGAL - SILVER 10.00
11 ROOPANGAL - GOLD 20.00
12 NAYYVILAKKU 10.00
13 ONE DAY FESTIVAL(NERCHA) 5000.00
14 ONE DAY FESTIVAL(including ANNADAANAM) 10000.00
15 OOTTUM VELLATTAM(NERCHA) 3000.00
16 MOOLAM PETTA BHAGAVATHI 3000.00
17 VELLATTAM(NERCHA 2000.00
Enter if any perticulars