* കുന്നത്തൂര്‍ പാടി തിരുവപ്പന മഹോത്സവം 17.12.2016 മുതല്‍ 16 01.2017 * * * Thiruvappana Mahotsavam from 17.12.2016 to 16 .01.2017
UPCOMING
24
DEC

Thiruappana Vallattam.

Time 10 am .AnnadanAM will be there after Thiruappana

 
26
JAN

Thiruappana Vallattam.

Time 10 am .AnnadanAM will be there after Thiruappana

VAZHIPADUKAL
Sree Kunnathur padi Devasthanam:
Thiruvappana 20.00
Vellattam 05.00
Ootum Vellattam 50.00
Moolampetta Bhagavathi 05.00
Pattam Kodumudi Charthal 25.00
Choroonu 10.00
Thulabharam (Thattil panam) 10.00
Payamkutti 02.00
Thazhe Madappura:
Thiruvappana 20.00
Vellattam 05.00
Ootum Vellattam 50.00
Payamkutti 02.00
Choroonu 10.00
Thulabharam (Thattil panam) 10.00
BHASMARCHANA 10.00
NEYVILAKKU 10.00
KARPOORARADHANA 05.00
NERCHA PAYAMKUTTI 101.00
NERCHA VELLATTAM 5000.00
NERCHA OOTUM Vellattam (with ANNADANAM) 7000.00
ROOPANGAL 10.00
MALA POOJA 10.00
KETTUNIRA 10.00
Moolampetta Bhagavathi Kshethram
Moolampetta Bhagavathi 05.00
KALASAM VEKKAL 101.00
ENNAVILAKKU 10.00
NEYVILAKKU 15.00
VELLA OPPIKKAL 05.00
PATTU OPPIKKAL 05.00
KUMKUMARCHANA 05.00
BHAGAVATHI NERCHA 5000.00